Scores for Bastille - Lethargy (Expert - No Arrows) by GreatYazer

Rank Name Score Time Set
#1 Lotus122417,3163 months ago
#2 Kaliki404,9392 weeks ago
#3 Osmium339,2931 month ago