Scores for Bastille - Lethargy (Expert - No Arrows) by GreatYazer

Rank Name Score Time Set
#1 Lotus122417,3165 months ago
#2 Kaliki404,9392 months ago
#3 Osmium339,2933 months ago